خدمات پارس نت در حوزه اینترنت اشیاء

شرکت پارس نت (سهامی خاص) تحت نام تجاری فناوران ارتباطات پیشرو پارس نت در سال 1395 توسط هلدینگ شرکتهای پارس آنلاین با هدف فعالیت در زمینه اینترنت اشیاء تاسیس گردید.

هدف اساسی این شرکت ایجاد شبکه زیرساخت اینترنت اشیا با پوشش ملی است. این پوشش ملی در طی مدت سه سال در کشور ایجاد خواهد شد.