آفرینش سامانه مهر و اینترنت اشیاء

شرکت مهندسی آفرینش سامانه مهر، از ابتدای سال ۱۳۸۵ با هدف ارایه راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تأسیس گردیده است. این شرکت از سال 1394 به صورت تخصصی بر حوزه ی اینترنت اشیاء متمرکز گردیده است و قادر بوده در بازارهای عمودی متعددی راهکار و خدماتی ارائه کند که به صورت گذرا به آنها نگاهی خواهیم داشت.